Prawo, Adwokat, Prawnik

Jun 05

Dzisiaj bez znajomości prawa niektórzy ludzie zdają się błądzić jak dzieci we mgle. Dlatego znalezienie dobrego adwokata czy prawnika jest jedną z podstawowych cech roztropnego człowieka. Nie każdy zna się na prawie równie dobrze i nie każdy z prawa kożystać może w równym stopniu. Dlatego wielu prawników i adwokatów opisuje swoje strony w podobny sposób: Sprawy związane z rozwiązaniem małżeństwa, tj. sprawy o rozwód (z orzekaniem jak i bez orzekania o winie rozkładu pożycia małżeńskiego), o separację, o unieważnienie małżeństwa cywilnego, o stwierdzenie nieistnienia małżeństwa. Sprawy związane z majątkiem małżeńskim (m.in. o podział majątku wspólnego, o ustalenie ustrojów majątkowych małżeńskich, o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, o zniesienie wspólności majątkowej, o zwrot nakładów na majątek osobisty, zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym). Sprawy związane z alimentacją (ustalanie obowiązku alimentacyjnego, podwyższanie i obniżanie wysokości alimentów). Sprawy związane z władzą rodzicielską (m.in. o przyznanie, odebranie, zawieszenie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej, o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, o wydanie dziecka, o zmianę wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej). Sprawy rodzinne związane z zawarciem małżeństwa (m.in. o ustalenie czy małżeństwo może być zawarte, o udzielenie zgody na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika, o zezwolenie na zawarcie małżeństwa między powinowatymi, o zezwolenie na zawarcie małżeństwa osobie, nieposiadającej prawem wymaganego wieku, o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez osoby dotknięte chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym). Sprawy rodzinne związane z pochodzeniem dziecka (m.in. o ustalenie ojcostwa, o ustalenie macierzyństwa, o zaprzeczenie ojcostwa, o zaprzeczenie macierzyństwa, o uznanie dziecka, o unieważnienie uznania dziecka, o nadanie nazwiska ojca). Sprawy rodzinne związane z adopcją, opieką i kuratelą (m.in. o adopcję, o przysposobienie, o rozwiązanie przysposobienia, o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe, o ustanowienie opiekuna bądź kuratora, o uchylenie opieki bądź kurateli, o zwolnienie z obowiązku objęcia opieką, ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej, ustanowienie kuratora dla dziecka poczętego). Inne usługi z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. co nie zawsze wiąże się z odpowiedzią na dodatkowe wymagania klienta i prowadzenia jego sprawy do końca rzetelnie by nie powiedzieć uczciwie. Dlatego znalezienie dobrej kancelarii adwokackiej lub wpisanie frazy dobry adwokat warszawa musi odnieść zamierzony skutek, acz bez problemu powinno…